Källan till bilden: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-psychology-message-conceptual-design-image25803539

Skribenten: Siavosh Naderi Farsani

 1. Vad är utgångspunkten i det kognitiva perspektivet?
  Psykologer med ett kognitivt perspektiv studerar tänkandet och vär begreppsbildning, och hur det samspelar med vårt känsloliv. Därför kan man säga att utgångspunkten i det kognitiva perspektivet är människa som tänkande varelse.
 2. Hur förklarar kognitionspsykologerna att vi uppfattar verkligheten olika? Använd begreppet kognitivt schema i din förklaring.
  Den kognitiva psykologins första utgångspunkt är att människa tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån vissa kognitiva scheman, eller mönster. Dessa har hon fått genom tidigare erfarenhet och inlärning. Dessutom kan man säga att människor gör olika tolkningar av vad de ser utifrån deras olika antaganden. Schemana styr vårt sätt att tänka och uppfatta nya situationer.
 3. En annan utgångspunkt inom det kognitiva persepektivet är att tanken ofta styr känslan. Vad menas med det?
  Den andra utgångspunkten i den kognitiva psykologin är att vårt sätt att uppfatta och tolka situationer ofta avgör hur vi kommer att reagera känslomässigt. Det betyder att en människas känslomässiga reaktioner ibland beror på hennes sätt att tänka, inte på yttre omständigheter.
 4. Vad menas med psykologisk konservatism?
  Den innebär att våra grundläggande uppfattningar styr våra obsrvationer och tolkningar så att vi hela tiden får dem bekräftade. Om mitt kognitiva schema innehåller uppfattningen att världen är orättvisa och full av förtryck kommer jag att finna nya exempel på det varje dag och dessa exempel kommer att stärka mig i min tidigare uppfattning. Ofta knyter jag också känslor till min uppfattning: Jag kanske föraktar dem som inte ser världens uselhet och känner mig ganska stolt.
 5. Hur fungerar KBT?
  I ren beteendeterapi är det patientens beteende, inte hennes tankar som ska förändras. I ren kognitiva terapi i stället är det tankarna som ska förändras. Mellanformen, KBT, kognitiv beteendeterapi, har inslag av båda delarna. Utgångspunkten för kognitiv terapi är att individuell sårbarhet kan aktivera mindre bra handlings- och tankemönster. Därför kan till exempel nedstämdhet förändras genom att de bakomliggande och styrande tankarna blottläggs. Känslor och tankar skiljs åt.
 6. Vad kännetecknar de olika stadierna i Jean Piagets teori om tänkandets utveckling.
  Piaget såg att barnets tänkande först är mycket konkret och knutet till självupplevda situationer. Tonåringen däremot har förmågan att tänka abstrakt och hypotetiskt, och kan alltså utgå från situationer som endast är tänkta eller påhittad.
 7. Vilka styrkor och svagheter har det kognitiva perspektivet enligt ditt sätt att se på saken.
  Utifrån den här synvinkeln lär man sig att djupare uppfattar anledningar till sin tänkande, känslor och beteende och man kan öka självkännedomen och få en bra vertyg för att enkelt föändra sig sjlv. Det handlar också om nutiden och fokusera framåt istället för bakåt. Dessutom hjälper perspektivet att man lär sig för att tänka på bra och positiva saker i livet och höja prestationen. Det Kognitiva perspektivet handlar däremot mycket om tankar och man glömmer ibland känslor och handlingar. Det riskerar också att man förenkla människans komplexitet och reducera den till en maskin exempelvis dator. Det är bättre att förändra världen och dess dåliga förutsättningar och hemska omständigheter istället att förändra patienternas världsbild för att bota dem.
 8. Hjärnan består av tre delar. Vilka är dessa delar och vilka funktioner har respektive del?
  Hjärnan består av tre delar, alltså hjärnstammen, lillhjärnan och storhjärnan. Hjärnstammen fungerar som en kommunikationsväg till delar högre upp i hjärnan. Här regleras bland annat vad som sänds in i vårt medvetande, det vill säga uppmärksamheten. Därför är vakenhet och sömn beroende av hjärnstammen, precis som andra icke viljestyrda funktioner, som andning och blodcirkulation. Lillhjärnan kallas cerebellum på latin. Lillhjärnan innehåller den hälften av centrala nervsystemets nervceller. Bland annat finns här motorisk rörelse, balans och rörelsekoordination.
  Storhjärnan är delad i två hemisfärer som förbinds av en balk. Respektive halva reglerar rörelser i den motsatta kroppshalvan. Tll exempel styr höger hjärnhalva vänster arm. skillnaden mellan halvorna kan sammanfattas ungefär så här: Höger är mer analytisk och kopplar ihop delar till helheter, liksom hjälper oss med rumsuppfattning och intuition. Vänster hjärnhalva ansvarar däremot för tal och språkförståelse liksom logiskt tänkande. Pannloberna, som finns i båda halvorna, är viktiga delar av storhjärnan varifrån personlighet, socialt beteende, initiativ liksom planering och organisering styrs. Hjärnan är uppbyggd av miljarder nervceller som arbetar med elektriska signaler. Nervcellerna har specialiserats av nervsystemet för att få olika funktioner.
 9. Beskriv nervcellen delar.
  En nervcell består av några delar bland annat dendrit, cellkärna, axon, ändknopp och synnapsklyfta. Nervernas uppgift är att förmedla signaler inom organismen. En nervcell har därför inte bara en cellkärna utan också ett slags mottagare som kallas dendriter. En nerv skicka också signalerna vidare via axom som i sin slutända delar upp sig i flera så kallade ändknoppar.
 10. Vad är signalsubstanser och vilken funktion har de i den mänskliga hjärnan?
  En signalsubstans är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet.Signalsubstanser . frgörs av den elektriska retning som når fram till dem. De kan ta sig över synapsklyftan och gå in i nästa nervcells mottagare, dendriterna. Där påverkar de den mottagande cellen, till exempel genom att öka cellmembranets genomsläpplighet, så att en elektrisk signal börjar forplanta sig genom den cellens axom. Men en signalsubstans kan också motverka en ökad genomsläpplighet. På så sätt kan en nervcell skicka en hämmande signal till en annan nervcell.
 11. Vad består a) det centrala nervsystemet av? b) det perifera nervsystemet av?
  Centrala nervsystemet(CNS) består av nerverna i hjärnan och i ryggmärgen.Informationen från kropens olika delar samlas i hjärnan där fattas beslut öch det är därifrån som orderna utgår till resten av kroppen. Vissa beslut som muste avgöras mycket snabbt fattas i ryggmärgen. De nerver som finns utanför hjärnan och ryggraden kallas för perifera nervsystemt(PNS). Den ena delen av PNS kallas för somato- sensoriska systemet Det är viljestyrt och sköter så att säga vår förbindelse med yttervärlden.
  Den andra delen sköter vår inre värld; den känsliga avstämningen mellan kropens olika inre organ- magen, tarmar, njurar och andra. Denna del kallas för autonoma nervsystemet(ANS) och står i princip utanför viljans kontroll. Det autonoma nervsystemet har i sin tur två delar som huvudsakligen motverkar varandra; sympatiska nervsystemet och parasympatiska nervsystemet.
 12. Vad händer i kroppen när det sympatiska nervsystemet kopplas på? Vilka substanser i kroppen kopplar på detta system?
  När det sympatiska nervsystemet kopplas på förbereds organismen för kamp efter flykt. Våra musklers prestationsförmåga ökas, hjärtat slår fortare, andningsförmågan ökar och salivavsöndringen minskar. Vi är redo att slåss eller fly snarrare än att äta och vila. Signalsubstansen noradrenalin kopplar på kampsystemet, medan släktingen adrenaling snarrare slår på flyktsystemet. När noradrenalin har släppts från synapsblåsorna , och satt igång efterföljande nerver, måste noradrenalinet tas tillbaka av de närvändar som släpt ut det. Om det inte tas tillbaka överstimuleras det sympatiska systemet. Amfetamin har bland annat den effekten att det motverkar att noradrenalin tas tillbaka av synapsblåsorna. Amfetaminen kallas därför uppåttjack i narkomankretsar.
 13. Vad händer i kroppen när det parasympatiska nervsystemet kopplas på? Vilka substanser i kroppen kopplar på detta system?
  Om den andra delen av det autonoma nervsystemet- det parasympatiska system- slås på reagerar vi tvärtom mot det sympatiska. Saliven ökar, hjärtat lugnar ner sig, och tarmrörelser och magsaftsproduktion kommer igång. Det parasympatiska systemet behöver signasubstansen acetylkolin för att slås på. Acetylkolin har bland annat visat sig ha betydelse för minne och inlärningsfunktioner. Läkemedel, droger och vissa gifter, som exempelvis nikotin och curare, har visat sig påverka halten av acetylkolin, liksom processen i nervsystemet.
 14. Vad är serotonin och vad vet man om sambanden mellan serotonin och depression?
  Signalsubstansen serotonin verkar hämma aggression och längtan efter alkohol och den tycks motverka smärta och ångest. Modern forskning visar att det finns ett samband mellan hjärnans tillgång till serotonin och depression. Man kan höja hjärnans halt av serotonin med hjälp av läkemedel, exempelvis prosac. För lite serotonin skulle alltså ge depressiva symptom.
 15. Vad är endorfiner
  Kroppen kan själv producera ämnen som motverkar smärtupplevelser och i stället ger lustfyllda effekter. Dessa ämnen kallas endofiner och är släkt med morfin.
 16. Läroboken talar om vissa människor som spänningssökare. Vad skulle utmärka dessa kemiskt?
  Tanken är att dessa personer kräver extra mycket stimulans för att känna lust. Något som skulle kunna bero på deras hjärnkemi. Därför kan spänningssökaren missbrukar droger, men också söka sig till riskfyllda sysselsätningar som bergsklättring och liknande.
 17. Hur förklarar det biologiska perspektivet orsaken till neuropsykiatriska diagnoser såsom Autism, Aspergers syndrom och ADHD?
  Det biologiska perspektivet hävdar att autism är medfött för de flesta och att genetiska faktorer spelar stor roll. Betydelsen av förlossningsskador, gravidtetsskador(tillexempel virussjukdomar) och kromosomskador diskuteras också . Det finns en pågående debatt om huruvida Aspergers syndrom tillhör autismspektrat(kallade högfungerande autister) eller ska presenteras som en separat grupp. För att få diagnosen ADHD ska svårigheterna ha visat sig före sju års ålder och ha inneburit ett omfattande hinder i vardagen. Dessutom har genetiska faktorer visat sig ha betydelse för ADHD. Medicinsk behandling har prioterats för att lindra symptomen vid allvarlig ADHD.
 18. Sociobiologer studerar människor och djurs sociala beteende utifrån en evolutionär synvinkel. Vad menas med det?
  Det innebär att man försöker förklara ett beteende genom att hänvisa till den överlevnadsnytta som det specifika beteendet har haft för arten genom årmiljonerna. Enligt Charles Darwin har några egenskaper sedan förts vidare från generation till generation bland annat aggressivitet.

Källan: Levander Martin. Sabelström Levander Cornelia. (2018). Psykologi 1+2. Läroboken för gymnasiet.Natur och Kultur.

Källan till bilden: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-psychology-message-conceptual-design-image25803539